Tag: chúng ta đã xác nhận rằng chúng ta s ẽ tổ chức cuộc bầu cử chung vào tháng ba năm tới. chỉ để chúng ta đi vài tháng trước?Tôi không biết có lợi ích gì. nhưng t ôi muốn hỏi