Tag: ai đã thắng một vấn đề lớn như vậy?Ít nhất họ để hội đồng bước xuống sớm